1. ആടൽപ്പാട്

    1. നാ.
    2. അല്ലൽ, കഷ്ടപ്പാട്, ദു:ഖം, അഴൽപ്പാട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക