1. ആഡംബരം

  1. നാ.
  2. ബാഹ്യശോഭ, പ്രൗഢി, പ്രകടനം, ധാടി, ആർഭാടം
  3. കോലാഹലം, വലിയശബ്ദം, ശബ്ദത്തോടുകൂടിയ പെരുമാറ്റം
  4. ഒരു വാദ്യം, യുദ്ധഭേരി
  5. ഉദാരത, വലിപ്പം, ഉന്നതി
  6. ഗർവം, അഹംഭാവം
  7. കോപാവേശം
  8. മേഘഗർജനം
  9. കൺപോള
  10. ജനതയുടെ അലർച്ച
  11. ശരീരം തിരുമ്മൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക