1. ആഡംബരാഘാതൻ

    1. നാ.
    2. പെരുമ്പറ അടിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക