1. ആഡംബരി

    1. നാ. സംഗീ.
    2. ഒരു രാഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക