1. ആഡർ, ഓ-

    1. നാ.
    2. ഉത്തരവ്, കല്പന, നിർദേശം, അനുവാദം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക