1. ആഢകികം, -കീനം

    1. നാ.
    2. നാലിടങ്ങഴി വിത്തുവിതയ്ക്കുന്ന സ്ഥലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക