1. ആഢ്യത, -ത്വം

    1. നാ.
    2. ആഢ്യൻറെ ഭാവം, ധനികത, വംശശ്രഷ്ഠത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക