1. ആഢ്യരോഗം

    1. നാ.
    2. വാതം കോപിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക