1. ആണറബിൾ, ഓ-

    1. വി.
    2. ബഹുമാനപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക