1. ആണററി, ഓ-

    1. വി.
    2. വേതനം പറ്റാതെ മാന്യസേവനം ചെയ്യുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക