1. ആണാർ

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം വാദ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക