1. ആണിപ്പലക

    1. നാ.
    2. ആണികൾ തറച്ചിട്ടുള്ള പലക, മുൻകാലത്തു ശത്രുക്കളെ അപായപ്പെടുത്താൻ വഴിയിൽ ഇട്ടിരുന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക