1. ആണ്ടറുതി

    1. നാ.
    2. ആണ്ടിൻറെ അറുതി, വർഷാവസാനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക