1. ആണ്ടവൻ

    1. നാ.
    2. ഈശ്വരൻ
    3. ധരിച്ചവൻ, ഉള്ളവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക