1. ആണ്ടിക്കൂത്ത്

    1. നാ.
    2. ആണ്ടിയാട്ടം
    3. തേയത്തു (ദേശത്തു) കളിയിൽ ഒന്നാം ദിവസത്തെ കളിയുടെ പേര്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക