1. ആണ്ടിയൂട്ട്

    1. നാ.
    2. ആണ്ടികൾക്കുകൊടുക്കുന്ന ഊട്ട്, പണ്ടാരങ്ങൾക്കു നൽകുന്ന സദ്യ
  2. ആണ്ടിയൂട്ട്

    1. നാ.
    2. ആണ്ടികൾക്കുകൊടുക്കുന്ന ഊട്ട്, പണ്ടാരങ്ങൾക്കു നൽകുന്ന സദ്യ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക