1. ആണ്ടേക്ക്

  1. അവ്യ.
  2. ഓരോ ആണ്ടിലും
 2. അണ്ടുക

  1. ക്രി.
  2. അടുക്കുക, എത്തുക
  3. കടക്കുക
  4. അഭയം തേടുക, ആശ്രയിക്കുക
 3. ആണ്ഡിക

  1. വി.
  2. മുട്ടകളുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക