1. ആണ്ഡം

  1. നാ.
  2. മുട്ടകളുടെ സമൂഹം
 2. അണ്ടം1

  1. നാ.
  2. ബ്രഹ്മാണ്ഡം
  3. മുട്ട
  4. വൃഷണം
  5. പൃഷ്ഠം
  6. കൂമ്പാരം
  7. ഗുദം
 3. അണ്ടം2

  1. നാ.
  2. ആനപ്പിണ്ടം
 4. അണ്ഡം

  1. നാ.
  2. ബ്രഹ്മാണ്ഡം
  3. മുട്ട
  4. വൃഷനം
  5. സ്ത്രീബീജം
  6. ഗോലാകാരം
  7. താഴികക്കുടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക