1. ആതതായി

    1. നാ.
    2. കൊല്ലാൻ ഒരുമ്പെട്ടവൻ
    3. മഹാപാതകം ചെയ്യുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക