1. ആതപം

    1. നാ.
    2. ചൂട്
    3. വെയിൽ, സൂര്യപ്രകാശം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക