1. ആതപവാരണം

    1. നാ.
    2. കുട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക