1. ആതപീയ

    1. വി.
    2. ആതപം തട്ടുന്ന, വെയിലുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക