1. ആതപൻ

  1. നാ.
  2. സൂര്യൻ
 2. അധിപൻ

  1. നാ.
  2. അധിപതി, ഭരണകർത്താവ്, നായകൻ, രാജാവ്, തലവൻ
 3. ഗണാധിപതി, -അധിപൻ

  1. നാ.
  2. ഗണനാഥൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക