1. ആതരം

  1. നാ.
  2. കടത്തുകൂലി
  3. (നദിയും മറ്റും) കടക്കൽ
 2. അധരം

  1. നാ.
  2. കീഴ്ചുണ്ട്
  3. അരയ്ക്കു താഴെയുള്ള ഭാഗം
  4. പ്രശ്നോത്തരം
 3. അത്തരം

  1. അവ്യ.
  2. അപ്രകാരമുള്ള, അങ്ങനെയുള്ള
 4. ആദരം, ആദരവ്

  1. നാ.
  2. വണക്കം, ബഹുമാനം, വിനയപ്രദർശനം, വകവയ്ക്കൽ
 5. ആധാരം

  1. നാ.
  2. ആശ്രയം, ആസ്ഥാനം, താങ്ങ്
  3. ആസ്പദം, തെളിവ്
  4. പ്രമാണം, നിലം, പുരയിടം മുതലായവയുടെ ക്രയവിക്രയം സംബന്ധിച്ചുള്ള രേഖ
  5. പാത്രം, ഭാജനം
  6. ജലാശയം, കുളം
  1. വ്യാക.
  2. അധികരണം (ആധാരികാവിഭക്തിയുടെ അർത്ഥം)
  1. നാ.
  2. യോഗശാസ്ത്രപ്രകാരമുള്ള ഷഡാധാരങ്ങളിൽ ഒന്ന്, മൂലാധാരം
 6. ആധ്രം

  1. നാ.
  2. ആശ്രയം, ആധാരം
 7. ആതാരം

  1. നാ.
  2. ആതരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക