1. ആതാപി

    1. നാ.
    2. അളിക്കൺകുരുവി, മലങ്കുരികിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക