1. ആതാമ്ര

    1. വി.
    2. ചെമ്പിച്ച, കുറച്ചു ചുമന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക