1. ആതായി

    1. നാ.
    2. ആതാപി
  2. ആദായി

    1. വി.
    2. സ്വീകരിക്കുന്ന, എടുക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക