1. ആതാളി

  1. നാ.
  2. ശബ്ദക്, മുഴക്കം, ബഹളം, ആതുളി
 2. അതളി

  1. നാ.
  2. അമളി, കുഴപ്പം
 3. ആതള

  1. നാ.
  2. എലിയാവണക്ക്
 4. ആതുളി

  1. നാ.
  2. ആതാളി, ബഹളം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക