1. ആതാളിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. ബഹളമുണ്ടാക്കുക, അലറുക, വിളിച്ചുകൂവുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക