1. ആതിഥ്യം

  1. നാ.
  2. അതിഥിസത്കാരം
  3. വിദേശത്തുനിന്നും കൊണ്ടുവരുന്ന ചരക്ക്
 2. ആദിത്യം

  1. നാ.
  2. ചുവന്ന പൂവുള്ള എരിക്ക്
  3. പുണർതം നക്ഷത്രം
 3. ആധിത്യം

  1. നാ.
  2. പണയത്തിൻറെ സ്വഭാവം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക