1. ആതിഷ്ഠം

  1. നാ.
  2. മേന്മ, ആധിപത്യം
 2. അധീഷ്ടം

  1. നാ.
  2. പ്രതിഫലം പറ്റാതെ വഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗം
  3. ശിഷ്യൻറെ അപേക്ഷപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന അധ്യാപനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക