1. ആതുരത

    1. നാ.
    2. രോഗമുള്ളസ്ഥിതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക