1. ആതോദ്യ(കം)

    1. നാ.
    2. ചെണ്ടപോലെയുള്ള ഒരു വാദ്യം, ആതതവാദ്യങ്ങൾക്ക് പൊതുവേയുള്ള പേര്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക