1. ആത്തഗന്ധ

  1. വി.
  2. മണപ്പിക്കപ്പെട്ട
  3. സുഗന്ധമുള്ള
 2. അതികാന്ത

  1. വി.
  2. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട
 3. അതിഗന്ധ

  1. വി.
  2. രൂക്ഷമായ മണമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക