1. ആത്തഗർവ

    1. വി.
    2. അഹംഭാവമുള്ള, വർധിച്ച ഗർവോടുകൂടിയ
    3. പരിഭവിക്കപ്പെട്ട, മറ്റൊരുത്തനാൽ ഗർവം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക