1. ആത്തദണ്ഡ

    1. വി.
    2. ദണ്ഡം കയ്യിലെടുത്ത
    3. ചെങ്കോലേന്തിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക