1. ആത്തമോദം

    1. അവ്യ.
    2. സന്തോഷത്തോടെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക