1. ആത്തവയസ്സ്

    1. വി.
    2. സംസാരശേഷി ഇല്ലാത്ത
    3. സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക