1. ആത്തിരമ്മേ, ആത്തോരമ്മേ

    1. നാ.
    2. ബ്രാഹ്മണസ്ത്രീ
    3. ചാത്തിര നമ്പൂതിരിയുടെ സ്ത്രീ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക