1. ആത്മംഭരി

    1. നാ.
    2. തൻറെ വയറു നിറയ്ക്കുന്നവൻ, തൻകാര്യം മാത്രം നോക്കുന്നവൻ, സ്വാർഥതത്പരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക