1. ആത്മകീയ

    1. വി.
    2. തനിക്കുള്ള, തന്നെ സംബന്ധിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക