1. ആത്മഗുപ്തി

    1. നാ.
    2. മൃഗങ്ങൾ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം, ഗുഹ
    3. ആത്മാവിനെ ഗോപനം ചെയ്യൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക