1. ആത്മജയം

    1. നാ.
    2. സ്വന്തം ജയം
    3. ആത്മസംയമം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക