1. ആത്മജാതൻ

    1. നാ.
    2. പുത്രൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക