1. ആത്മത, ആത്മത്വം

    1. നാ.
    2. ആത്മാവിൻറെ സ്വഭാവം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക