1. ആത്മനിയന്ത്രണം

    1. നാ.
    2. സ്വയം നിയന്ത്രിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക