1. ആത്മനിഷ്ഠ

    1. വി.
    2. തന്നിൽത്തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക