1. ആത്മനീനൻ

    1. നാ.
    2. മകൻ
    3. ഭാര്യാസഹോദരൻ
    4. നാടകത്തിലെ വിദൂഷകൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക