1. ആത്മനേപദം

    1. നാ. വ്യാക.
    2. സംസ്കൃതക്രീയാശബ്ദങ്ങൾക്കുള്ള രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്ന്. (മറ്റതു പരസ്മൈപദം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക