1. ആത്മപരിശോധന

    1. നാ.
    2. തന്നെപ്പറ്റി താൻതന്നെ നിരൂപണബുദ്ധിയോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന പരിഗണന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക